รับเลื่อนระดับวิศวกร 

จาก ระดับ “ภาคีวิศวกร” เป็น “สามัญวิศวกร”

 ระดับ “สามัญวิศวกร” เป็น “วุฒิวิศวกร”

โทร 088-9825-635 ( ธนัช )

Email : Thanachh@vcpengineering.com

@vcpengineering

ADD LINE : >> CLICK <<

 

*** รับประกันความพึงพอใจ 100% ***

สามัญวิศวกร

 

เป็นผู้ช่วยเหลือใน การเลื่อนระดับวิศวกรทุกลำดับขั้น และทุกสาขา จนได้เลื่อนตำแหน่ง

– สาขาเครื่องกล

– สาขาไฟฟ้า

– สาขาโยธา

– สาขาการผลิต

สามัญวิศวกร

– สาขาอุตสาหการ

– สาขาสำรวจ

– สาขาแมคคาทรอนิกส์

– สาขาระบบสิ่งก่อสร้าง

– สาขาอิเล็กทรอนิกส์

– สาขาโทรคมนาคม

– สาขาเคมี

– สาขาชีวเวช

สามัญวิศวกร

– สาขาปิโตรเลียม

– สาขาปิโตรเคมี

– สาขาซอฟต์แวร์

– สาขาสารสนเทศ

– สาขาคอมพิวเตอร์

– สาขายานยนต์

– ฯลฯ