ELECTRICAL INSPECTION

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

 

 • เพื่อรับรองความปลอดภัยตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรองโดยวุฒิวิศวะเครื่องกล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรับรองผลงานการตรวจสอบทุกขั้นตอน

  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer )

 • ตรวจสอบMDB ( Main Distribution Board )

 • ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์ ( Motor Control Center )

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ( Machine Condition )

 • ตรวจสอบระบบแสงสว่าง ( Lighting )

 • ตรวจสอบสายไฟฟ้า ( Cable )

 • ตรวจสอบแคปปาซิเตอร์ ( Capacitor )

 • ตรวจสอบระบบเตือนภัย ( Fire Alarm System)

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระบบฟ้า ( Protective Relay )

 

 โทร 088-9825635 ( ธนัช )

Email Thanachh@vcpengineering.com

@vcpengineering

ADD LINE : >> CLICK <<